UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
REGULAMIN
KONKURSU H2O DESIGN
(dalej jako "Konkurs")

I. Organizator Konkursu

Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 104; KRS 00000347694, NIP 527 262 13 45, REGON 142270488-00026 (dalej jako „Organizator” lub „Fundacja”).
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji.

Szczegóły Konkursu dostępne na stronie Konkursu: fundacjabos.pl zakładka Przyroda u Twoich Drzwi: H2O Design (dalej zwana „stroną Konkursu”).

Koordynatorem Konkursu jest Maria Jakubowska.

Kontakt do biura:
tel: 22 532 71 94, codziennie w godzinach: 10 - 14;
fax: 22 532 71 92,
e-mail: h2o@fundacjabos.pl
adres: al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa

II. Partnerzy

 1. Bank Ochrony Środowiska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II nr 12, (dalej jako „BOŚ Bank”).
 2. Uniwersytet Warszawski - Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym;
 3. Eko-Polska - portal o tematyce ekologicznej, którego wydawcą jest BOŚ Bank;

III. Przedmiot Konkursu

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektów grafiki Karty Debit MasterCard(R) H2O przeznaczonej dla młodzieży w wieku 13-18 lat, wydawanej do rachunku oszczędnościowego Konto H2O, zwanej dalej „kartą H2O”. Na bazie najlepszych projektów powstaną wzory kart, które znajdą się w powszechnym użyciu wśród klientów BOŚ Banku.

Projekt graficzny Konkursu musi dotyczyć tematu wody w szerokim ujęciu. Przesłaniem Konkursu jest przybliżenie młodzieży problemów poszanowania i oszczędzania zasobów wodnych Ziemi.

IV. Terminarz

Konkurs trwa w okresie: 27 marca – 30 października 2012 roku.
Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na podstronie – Terminarz.

V. Uczestnicy Konkursu

Młodzież w wieku 13-19 lat, uczniowie szkół: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz ośrodków kultury.

VI. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji.

 2. Placówkę (szkołę/ośrodek kultury) (dalej jako „Placówka”) do Konkursu zgłasza nauczyciel/opiekun pełniący funkcję koordynatora Konkursu na terenie danej Placówki rejestrując ją w panelu konkursowym (zgodnie z pkt.4 poniżej).

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 10 maja 2012 roku poprzez:

  1. wypełnienie znajdującego się na stronie Konkursu formularza zgłoszenia i wysłania go drogą elektroniczną poprzez panel konkursowy,
  2. oraz dostarczenia do siedziby Organizatora oryginału formularza zgłoszenia w wersji drukowanej z podpisem Dyrektora Placówki (pocztą, faksem, lub skan e-mailem).

  Otrzymanie przez Organizatora dokumentu wymienionego pod lit b powyżej stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu przez Placówki.

 4. Koordynator Placówki zobowiązany jest do:

  1. zapoznania uczestników z:
   • warunkami przystąpienia do Konkursu,
   • materiałami merytorycznymi udostępnionymi na stronie Konkursu (dotyczącymi ekologii oraz poradami na temat zasad projektowania przestrzeni graficznej);
  2. przeprowadzenia konkursu plastycznego na terenie Placówki;
  3. przesłania do Organizatora najlepszych prac plastycznych wyłonionych w konkursie plastycznym przeprowadzonym na terenie Placówki (maksymalnie 3 Projekty graficzne), wybranych w głosowaniu społeczności szkolnej/ośrodka kultury (dalej jako „Projekty graficzne);
  4. przesłania do Organizatora opisu koncepcji danego Projektu graficznego,
  5. przesłania do Organizatora opisu przeprowadzenia Konkursu w Placówce;
  6. przesłania do Organizatora oryginałów podpisanych zgód opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Konkursu na udział uczestników w Konkursie, w tym udzielenie zgód na korzystanie z materiałów konkursowych przez Organizatora w zakresie określonym Regulaminem > Pobierz formularz zgody
  7. przesłania do Organizatora oryginałów podpisanych zgód pełnoletnich uczestników Konkursu na korzystanie z materiałów konkursowych przez Organizatora w zakresie określonym Regulaminem > Pobierz formularz zgody
  8. materiały konkursowe wymienione w punktach 4 c, 4 d, 4 e, i oryginały dokumentów wymienione w punktach 4 f i 4 g (skan) należy przesłać do Organizatora poprzez panel konkursowy w terminie do 31 maja 2012 roku.
  9. oryginały dokumentów wymienionych w punktach 4 f, 4 g należy także dostarczyć do Organizatora osobiście lub pocztą w terminie do 10 czerwca 2012 roku. O zachowaniu terminu określonego w niniejszym punkcie decyduje data faktycznego dostarczenia formularza zgłoszenia do Organizatora, a w przypadku poczty – data stempla pocztowego.
  10. brak zgód o których mowa w pkt 4 f i 4 g oznacza wykluczenie uczestnika z konkursu.

 5. Zgłoszony do Konkursu projekt musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Projekt graficzny.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, członkowie ich rodzin oraz członkowie zespołu sędziowskiego, o którym mowa w pkt 7 poniżej i członkowie ich rodzin.

 7. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez zespół sędziowski składający się z 5 osób – przedstawicieli Partnerów, Sponsora, Organizatora oraz specjalistów w zakresie ekologii i projektowania graficznego. Każdy z członków zespołu sędziowskiego oceniając materiały konkursowe przyznaje określoną liczbę punktów, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez każdego z członków zespołu sędziowskiego.

 8. Projekty będą również poddane ocenie internautów i w wyniku głosowania przeprowadzonego na stronie Konkursu przyznana zostanie specjalna nagroda internautów.

 9. Ocenie podlegają:

  1. Projekt graficzny – do 250 punktów;
  2. opis koncepcji Projektu graficznego – do 10 punktów;
  3. opis przeprowadzenia Konkursu w Placówce – do 40 punktów.

 10. Decyzje zespołu sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. Wymagania techniczne

 1. Projekt graficzny powinien być dostarczony Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez panel konkursowy.

 2. Przesłany do Organizatora materiał konkursowy powinien zawierać:

  1. Projekt graficzny w jednym z formatów: jpeg, gif;
  2. opis koncepcji Projektu graficznego (do 800 znaków);
  3. opis przeprowadzenia Konkursu w Placówce (do 1800 znaków).

 3. Przesłane materiały konkursowe muszą być oznakowane:

  1. nickiem Placówki;
  2. imieniem i nazwiskiem autora Projektu graficznego;
  3. tytułem Projektu graficznego (do 30 znaków).

 4. Maksymalna wielkość pliku graficznego nie może przekraczać 1MB i szerokości 800 px.

VIII. Nagrody

 1. Przewidziane jest przyznanie przez zespół sędziowski nagród rzeczowych w postaci:

  1. 5 nagród głównych oraz 10 wyróżnień oraz
  2. jednej nagrody przez internautów
  3. nagród pieniężnych przeznaczonych na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród otrzymanych w Konkursie o ile zapłata tego podatku będzie wynikała z obowiązujących przepisów.
   Łączna wartość nagród przyznanych w Konkursie wynosi 25 tysięcy złotych.

 2. Za każdy nagrodzony Projekt graficzny, nagrodę rzeczową otrzymują: uczestnik Konkursu - autor Projektu graficznego, koordynator Placówki z której nadesłano Projekt graficzny i Placówka (dalej jako „zwycięzcy Konkursu”).

 3. Zespół sędziowski (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatora o przyznanie dodatkowych nagród.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.

 5. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie fundacjabos.pl zakładka Przyroda u Twoich Drzwi: H2O Design

 6. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu nagrodzonych Projektów graficznych, o terminie którego zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

 7. Zwycięzcy powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizator ustali z koordynatorem Placówki inny sposób przekazania nagród.

IX. Prawa autorskie

 1. Z chwilą odebrania nagrody przez zwycięzcę Konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania materiałem konkursowym zgłoszonym do konkursu przez danego zwycięzcę Konkursu (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora materiałów konkursowych, Organizator uzyskuje prawo do umieszczania tych materiałów konkursowych na stronie Konkursu oraz prezentacji materiałów konkursowych podczas wernisażu, o którym mowa w pkt IX pkt 6 Regulaminu.

 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu. Na opracowaniach powstałych na podstawie utworu Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska uczestnika bądź nicku Placówki jako autora utworu.

 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:

  1. oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem Placówki;
  2. nienaruszalności treści i formy;
  3. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  4. nadzoru nad sposobem korzystania.

 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt 4. powyżej.

 6. Organizator jest uprawniony do przeniesienia praw i zgód uzyskanych do materiałów konkursowych na BOŚ Bank, w zakresie pełnej dyspozycji w celach promocyjnych i komercyjnych.

 7. Przekazanie praw autorskich przez uczestników Konkursu i koordynatorów konkursu zostanie potwierdzone na piśmie; stosowna umowa w tym zakresie zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez uczestnika lub koordynatora Konkursu będzie równoznaczna z wykluczeniem uczestnika lub koordynatora z Konkursu.

 8. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone Projekty graficzne, które:

  1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  4. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń
  5. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich,
  6. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
  7. zostały zrealizowane przy udziale członków zespołu sędziowskiego oraz pracowników Organizatora;
  8. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzętu itp.);
  9. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
  10. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

 9. Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

 10. Organizator będzie uprawniony do podpisania autorstwa utworu nickiem Placówki oraz imieniem i nazwiskiem autora o ile otrzyma taką zgodę przed wydaniem nagrody.

 11. Organizator Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust.4 w zw. z art.42 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 12. Nagrody przyznane Zwycięzcom Konkursu zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi, tj. po pobraniu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

X. Postanowienia ogólne

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 2. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu.

 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 6. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

 7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

 8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 9. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez uczestnika lub koordynatora Konkursu będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.

 10. Organizator ma prawo dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany będą obowiązywały od dnia ogłoszenia ich na stronie Konkursu.

 11. Udział w Konkursie jest zgodą na zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.


 
Patroni i partnerzy: